KHUYẾN NGHỊ

Các khuyến nghị được đưa ra cho các sân chơi suy nghĩ, các cán bộ huyện / khu phố / thành phố, xã hội dân sự và các nhóm quy hoạch đô thị DIY toàn cầu khác ở Nam.

Nghĩ về sân chơi trong phố

Ngoài quyền được chơi, đưa thông tin những tác động tích cực của việc chơi lên nhận thức và kinh tế trong luận điểm của họ.

Gắn nhãn hiệu của họ vào các công trình để người dân biết đến nhiều hơn.

Thiết lập kế hoạch phát triển và hỗ trợ các tình nguyện viên muốn thực hiện sáng kiến của riêng họ.

Cán bộ quận

Cùng nhóm TPG bảo trì và sửa chữa các sân chơi sau khi lắp đặt.

Cung cấp ngân sách cho các dự án thí điểm tại các không dân công cộng và dân dụng.

Cán bộ khu dân cư

Lập danh sách các không gian dân dụng không sử dụng và các không gian công cộng sử dụng chưa hiệu quả, cũng như các không gian bị tư hữu hóa trái phép hoặc không có một thiết kế rõ ràng cho người sử dụng.

Cán bộ thành phố

Ra chính sách tham vấn cộng đồng và áp dụng chính sách đó tại các cấp quản lý theo sát những vấn đề cụ thể.

Xã hội dân sự

Đóng vai trò tích cực trong việc ủng hộ các nhóm quy hoạch DIY đô thị trong các dự án có liên quan đến nhà nước

Điều chỉnh các dự án cho phù hợp với bối cảnh chính trị địa phương.

Thực hiện các dự án thí điểm để thử nghiệm và công bố các ý tưởng mới

Các nhóm quy hoạch DIY đô thị ở các nước đang phát triển khác

Kết hợp với các tổ chức dân sự đang hoạt động để phát triển những kế hoạch chiến lược chung.

Đặt an toàn là mối quan tâm trọng điểm trong các can thiệp đô thị liên quan đến trẻ em: vật liệu đặc và thấm; có hàng rào an toàn bao quanh, xa các đường có xe đi lại; có đèn chiếu đầy đủ.

Thực hiện các nghiên cứu dân số-xã hội và lên danh sách các công trình tương tự trong khu vực để phục vụ phù hợp với nhu cầu.

Cung cấp dịch vụ của họ cho các công ty tư nhân để có quỹ cho các dự án cộng đồng miễn là việc vận hành của các công ty này không mâu thuẫn với giá trị của những đối tác khác của họ.

Sơ đồ trang web